שטח בנייה והרחבה

51668694_1067837466734233_1886492882152456192_n

היישוב מבועים עבר תהליכים של 3 הרחבות עד למצב השכונה החדשה שאנחנו מכירים היום. משפחות ודור המשך מבקשים לבנות את בתיהם בישוב, כעת היישוב מתוכנן להמשיך ולגדול ולהוסיף  יחידות דיור בשכונת ההרחבה. התכניות נמצאות כרגע יחד עם תהליך התכנון של תכנית המתאר הכוללנית של המועצה.

 

תכנית מתאר כוללנית מגדירה את מדיניות התכנון הכוללת של הרשות, ובה בעת מהווה בסיס לתכנון מפורט הנגזר ממנה. לאחר אישור התכנית במוסדות התכנון, תהיה רשאית הועדה המקומית לקבל את מלוא סמכויות התכנון, לקדם ולאשר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות ליישובי המועצה, התואמות את תכנית המתאר.
לפיכך, מסמכי התכנית נדרשים לתת ביטוי למטרות התכנון הכלל יישוביות ויעדיו ולהבטיח את השגתם, במקביל להיותם בסיס מוסכם ומחייב להכנתן ואישורן של תכניות מפורטות ליישובים.
מטרת העל של התכנון הינה לגבש את מדיניות התכנון של המועצה ולקבוע את המתווה לשמירה על המרחב הכפרי והחקלאי, גיוון הבסיס הכלכלי של היישובים , שמירה על השטחים הפתוחים תוך מתן מענה לתשתיות ולשמירה על איכות הסביבה והחיים ועוד.